LEIEBETINGELSER

Det å leie en hytte på fjellet er i tillegg til alt det hyggelige, også et ansvar om å ta vare på hytta å følge de punktene som er nevnt. Hyttene våre er familiehytter hvor vi ønsker voksne ansvarlige personer som leietagere.
1. GENERELT
Leiebetingelsene gjelder for leieavtaler som inngås med KAH Property og som gjennomføres av leietaker som da er juridisk ansvarlig for inngåelse av leieavtale på det tidspunkt bestillingen er mottatt av KHA Property. Opplysninger på nettsiden http://www.kahproperty.no og kahproperty.com er bindende. Det taes dog forbehold om at KHA Property kan endre opplysningene i etterkant av at leieavtaler er inngått dersom leietaker blir informert. KHA Property tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

2. SERVERING
Alle hytter leie ut på selvbetjent basis. Vi tilbyr en mat kasse ferdig i kjøleskapene. Vi tilbyr også Catering fra våre samarbeidspartnere. Bestilles i god tid før ankomst. Alle tilleggstjenester må forhåndsbetales.

3. BESTILLING & BETALINGPROSESS
3.1
Bestillinger for leie som gjenomføres via vår nettside, (kahproperty.no/kahproperty.com) eller via 3. part leverandør som booking.com, airbnb mfl. telefonisk eller pr. e-post vil alltid bli bekreftet med en ordrebekreftelse som bekrefter bestillingen på e-post adressen som er registrert i bestillings skjema.
Ved betalingsoverføring fra konto:
Leietaker mottar betalingsinformasjon og en link til KAHproperty.no hvor all praktisk informasjon og leiebetingelsen står. Ved å fullføre betalingen bekreftes også at "leiebetingelser, veiledning for bruk av boblebad (hvis dette er bestilt)" er lest. Leietaker må selv påføre eget navn og ordrenummer i meldingsfeltet ved betaling. Bestiller er ansvarlig for å sjekke om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen, spesielt ankomst- og avreisedato, bestilte tilleggstjenester og leiebeløp.
Ved bestilling via e-post eller telefonisk:
50% av leie betales ved leie reservasjon, 50% (resterende) betales 8 uker før leiedato.
Sluttvask, tilleggstjenester (sluttvask, sengetøy, håndklær mm.) må være disponibelt på KHA Property sin konto 3 dager før ankomst.

3.2
Leietaker skal være fylt 30 år for å kunne bestille/inngå avtale med KHA Property. Minst 50% av personene som skal bo på hytten skal være fylt 30 år. Dette skal opplyses om ved bestilling og er et krav at aldersgrensen er oppfylt for å få tilgang til hytten. Utleier kan fratre avtalen hvis kravet ikke er oppfylt. For familier og bedrifter kan det gjøres det unntak etter avtale.

3.3
Depositumet må være disponibelt på KHA Property sin konto 3 dager før leiestart. Aktivering av bom til området og kode til inngangsdør sendes i e-post når depositum og alle betalinger er betalt i sin helhet.

4. LEIEBELØP
Leiebeløpet inkluderer strøm. Leiebeløpet inkluderer ikke rengjøring, sengetøy, håndklær, barnesenger/barnestoler, toalettpapir, rengjøringsmiddel og lignende. Vask er obligatorisk og utføres av profesjonelle. Obligatorisk ut vask til gjeldende avtalt pris gjelder for alle korttidsleieavtaler hvis ikke annet er avtalt. Som tillegg kan sengetøy og håndklær bestilles til gjeldende priser. Det befinner seg en barnestol i hver hytte og vi har en barneseng tilgjengelig som avtales ved behov.

5. DELTAKERANTALL OG ANKOMST
Antall gjester skal ikke overstige antallet som står i ordrebekreftelsen. KAH Property forbeholder seg retten til å si opp enhver leieavtale med hensyn til brudd på denne betingelsen, hvoretter leiegjester må forlate eiendommen umiddelbart, uten refusjon.
Leieperioden gjelder fra første leiedag kl. 18.00 til siste leiedag kl. 11.00, så sant intet annet er skriftlig avtalt. Ankomst skal skje på leieperiodens 1. dag innen kl. 20.00, såfremt intet annet er avtalt. Evt. annet ankomsttidspunkt skal i god tid innen ankomsten avtales.

6. AVBESTILLING

6.1
Ved avbestilling av bestillinger gjort via 3. Parts leverandører som booking.com, Airbnb ol:
Leiebetingelsene til benyttet 3. Partsleverandør er til enhver tid gjeldende.

6.2
Ved avbestilling av bestillinger via vår nettside og/eller kahproperty.no 8 uker eller tidligere før leieforhold starter tilbakebetales/refunderes leiebeløpet minus en administrasjonskostnad. Ved avbestilling mindre enn 8 uker før leieforholdet starter ytes det ikke refusjon eller tilbakebetaling.

7. DEPOSITUM OG SKADER
7.1
Hyttene våre er store og har plass til mange gjester. De er godt utstyrt med mange fasiliteter. Vi har derfor et variabelt depositum avhengig av flere faktorer i bestillingen. Depositumet dekker skader på hytten, inventar, ekstra vask, opprydding ute og inne, oppmøte av representant ved bråk ol.
Det er svært viktig for oss at hytten en godt rengjort og klar når gjester kommer. Det er kun avsatt begrenset tid til rengjøring. Så hvis uhellet er ute og du ikke kan erstatte en ødelagt gjenstand elelr en skade, gi oss beskjed slik at den kan erstattes eller repareres for glede for fremtidige gjester og eierne av eiendommen.
Depositumet vil bli returnert i sin helhet dagen etter eiendomsinspeksjonen og eventuelle justeringer som er nødvendige for skade, brudd eller på annen måte. Vennligst informer oss om skader eller annet som oppstår under oppholdet. Hvor skader har oppstått som et direkte resultat av at leietakere misbruk av eiendommen, forbeholder KAH Property seg retten til å kreve leieren direkte for denne skaden, og leien vil bli avsluttet med øyeblikkelig virkning.

7.2
Ved skadetilfeller er leietaker forpliktet til å kontakte KHA Property umiddelbart samt betale egenandel på KHA Property sin forsikring og evt. dekke a ndre skader som forsikringen ikke fanger opp. Leietaker er ansvarlig for person eller tingskade under leietiden, noe han allerede er­ eller kan bli forsikret mot gjennom normal ansvarsforsikring. Hytten følger ikke boligstandard og man må være særlig påpasselig med barn både i og utenfor hytten. KHA Property frasier seg ethvert ansvar i leiefoldet og foreldre er selv ansvarlig for fallskader eller andre skader som skjer med leietakere eller besøkende i leieforholdet både ute og inne i hytten.
Ved reklamasjon ifm skade i/på hytten skal leietaker informere KHA Property så snart det er mulig men innen 24 t og bli enig om en frist til å rette skaden tilfredsstillende. Hvis leietaker reiser fra hytten uten å ha reklamert innen fristen, bortfaller mulig reklamasjonsretten og KHA Property kan ikke pålegges noen erstatningsansvar.
Skader som oppstår etter at leieoppholdet er fullført, men som oppstår pga at vinduer eller dører ikke er låst faktureres avhengig av skadens omfang, minimum kr 2000,-

7.3
Overtredelse av bestemmelser om røyke- og husdyrforbud kan medføre en renholdsavgift fra kr 3.500. Evt. ekstra rengjøring av hytten innvendig medfører en ekstra rengjøringavgift fra kr 1.500,-. Det samme gjelder for evt. forsøpling utenfor hytten. Dette gjelder spesielt hvis det er tilgriset med røyk-, snusrester, tomme bokser o.l. ute på hyttens eller hyttens naboområde. Vi har hatt problemer med brukte posjonposer med snus både ute og inne i hytta og sigarettsneiper runt om ute. Det er lite hyggelig for våre neste gjester. Vi trekker fra kr 100 pr. stk i depositum. Ekstra rengjøring av Jacuzzi kan faktureres med tilsvarende beløp kr 1.500,-. Henting, bringing, frakting, montering, rigging og organisering faktureres i tillegg.

7.4
For rengjøring gjelder obligatorisk vask til fastsatt pris. For leieavtaler som strekker seg lenger enn uke/midt uke/weekend kan annet avtales. Obligatorisk vask av hytten omfatter ikke grovrengjøring inne og ute. Ekstra vask eller annen nødvendig opprydning/rengjøring som ligger utenfor det normale vil faktureres leietaker i etterkant.

8. HUSREGLER
8.1
Leietaker forplikter seg til å følge hytte-/ordensreglementet som gjelder i hyttene. Ved brudd på dette reglementet kan juridisk leietaker bli erstatningsansvarlig for evt. tap eller skader som er blitt påført personer eller objekter. Leietaker er forpliktet til å behandle hytten på en omhyggelig og behørig måte, idet han hefter for alle skader som han eller ledsagende personer måtte forårsake på hytten, innbo og tilhørende utstyr, som f.eks. på møbler, tv, service, jacuzzi etc.

8.2
Leietaker kan ikke bruke hytten til annet enn det som er avtalt ved bestilling (normalt sett er dette som bruk av fritidsbolig/møtelokaler/overnatting for bedrifter) og tillater ikke å sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg eller karbad/stamp på hyttetomten.

8.3
Møbler, TV, stereoanlegg, bord, benker ol. skal ikke flyttes på eller om-møbleres. Møbler som befinner seg inne i huset skal ikke benyttes ute. Og utemøbler skal ikke benyttes inne i huset.

8.4
Leietaker plikter å holde et lavt støynivå mellom kl 23:00 - 08:00. Grovt brudd på allmenn ro kan medføre utkastelse før leieperiodens slutt. Kostnader KHA Property har i forhold til dette bli fakturert juridisk leietaker. Utleier har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom leietaker eller med reisende opptrer forstyrrende, gjør skade på hytten eller området rundt, samt om hytten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må leietaker med selskap umiddelbart forlate hytten, uten at leiebeløpet tilbakebetales.

8.5
Hvis gassgrill benytets skal denne kun benyttes til grilling av mat. Grillen rengjøres etter bruk. Gass til normal grilling er inkludert. Vi sjekker gassbeholdningen før leieforholdet slik at det skal være rikelig til oppholdet. Skulle likevel beholderen bli tom kan denne byttes konstandsfritt hos Nærbutikken Uvdal. Grille skal rengjøres etter bruk slik at denne er klar for neste leiegjest. Grill er kun tilgjengelig i sommersesongen.

8.6
Det har aldri vært røyket inni våre hytter. Vi ønsker å fortsette med dette. For posjonsposer med snus og sneiper se eget punkt 7.3


8.7
Det er tillatt med hund i våre hytter. Men dette må avtales skriftlig og det må opplyses hvilken hunderase sammen med bestillingen..

8.8
Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer utleier en omkostnings avgift tilsvarende skaden, imidlertid minst kr 5000. Utleier forbeholder seg retten ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne leietakers eiendeler og har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander. Eventuell tvist vedrørende leieforholdet skal løses i minnelighet ved oppnevnelse av en objektiv person som begge godtar, hvis ikke skal tvisten løses i Nesbyen tingrett.

9. UTSJEKK
Siste leiedag før avreise
- Leietakere rydder hytta og ser over at alt ser riktig og og at alt fungerer.
- Rydder kjøkken og tar kjøkkenoppvask. Oppvaskmaskiner settes på slik at alt er ferdig når vaskeselskapet ankommer.
- Tømmer kjøkkenskap, kjøleskap og fryseskap.
- Tar med søppel og kast det i en av kommunens grønne kontainere.
MERK! Kast ikke søppel i naboenes private søppeldunker.
- Sjekk at all døre og vinduer er lukket og låst.
- Alle varmeovener sette på 10 grader (vinter ) Elle skrus av (sommer)
- Sjekk soverommene for gjenglemt. Desverre er det mange som glemmer ting.
Husk! Skader, små eller store SKAL meldes til KHA Property senest innen kl. 11:00 påfølgende dag direkte til KHA Property på telefon eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å legge ved bilder av skader som dokumentasjon.

10. FORCE MAJOURE
Utleier kan ikke klanderes eller stilles til ansvar for avbrudd i leieforhold dersom overnattingsstedet ikke kan benyttes ved krigshandlinger, naturkatastrofer, epidemier/pandemier, endring av bestemmelser i lovgivning eller offentlig vedtak i medhold av lover/pålegg, markedskonflikter, innbrudd, brann, brudd i vann/ energi tilførsel, fremkommelighet som følge av vær eller stengte veier eller andre omstendigheter som utleier ikke rår over, og heller ikke kan forutses som er til hinder for at leieforhold kan gjennomføres, såkalt force majoure.

11. PERSONVERN
Ved å bestilling samtykker leietaker at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig leietaker/gjesteadministrasjon der utleier har tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker eller for å administrere og behandle eventuelle skader og lignende.

12. ANNET
Vær oppmerksom på at været skifter fort på fjellet. Man må ta forhåndsregler om fremkommelighet med bil. Underkjølt regn forekommer hyppig i vintermånedene. Spesiellt på småveiene kan is og snø tine i varmegrader på dagtid for så å bli til is igjen på ettermiddag/kveld. Ta med knipetak/kjetting hvis du kjører med piggfrie dekk og/eller er usikker på vær og kjøreforhold. Ha gjerne med en liten pose med sand. Det tar ofte lang tid fra vi bestiller brøytebil/strøbil til den kommer. Og noen timer etter det er strødd er sanden borte og det må strøs på nytt. Vi prøver selvsagt å tilrettelegge for så gode kjøreforhold som det er gjennomførbart. Er du usikker på om du kommer frem så stopp bilen å gå litt bortover veien for å se an forholdene. Det kan være vanskelig å snu bilen når du har begynt å kjøre på stikkveiene. Kjører du deg fast gjelder vanlig veitrafikkregler og hvis uhell skulle oppstå, anbefaler vi benytte vanlig veiredningstjeneste. Strøm er inkludert i leieforhold og avtales separat for langtidsleieforhold. Vær oppmerksom på at hvis alle varmekildene settes på samtidig sammen med varmtvannstank, stekovner, kokeplater og boblebad vil det belaste anlegget slik at i værstefall kan sikringer ryke. KHA Property kan ikke holdes til ansvar/erstatningspliktig overfor leietaker ved strømbrudd, vannmangel, problemer med Internet, TV-signaler eller annen drift/driftsstans utleier ikke rår over. Leietaker er juridisk ansvarlig for at bruk/nedlasting av innhold fra Internett i gitt leieperiode følger til enhver tid gjeldene lovgivning.

13. TVISTER
Ved forståelsen av ovenstående leiebetingelser skal uansett nasjonalitet på leietaker norsk rett komme til anvendelse. Vernetinget er i Nore og Uvdal. Hel eller delvis ettertrykk av KHA Property sitt materiale på nettsider eller skriftlige dokumenter er ikke tillatt uten tillatelse fra KHA Property.
Gjelder kun hytter med utvendig boblebad
VEILEDNING FOR BRUK AV BOBLEBAD

Før dere skal prøve boblebadet første gang. Les nøye gjennom denne veiledningen. Dere vil da garantert få en bedre opplevelse av badet samt at badet blir trygt gjennomført.

Før dere begynner

VIKTIG 1 !!!
GLASS, FLASKER KOPPER, KRUS OG ALT SOM LIGNER PÅ DETTE OG ER KNUSELIG SKAL IKKE BENYTTES I BOBLEBADET. DET FINNES EGNE MELANIN GLASS PÅ EN EGEN HYLLE PÅ KJØKKENET. VÆR SNILL OG RESPEKTER DETTE.

SKULLE DET KNUSES GLASS ELLER ANNET I BOBLEBADET VIL DERE MÅTTE BETALE FOR TØMMING OG VASKING AV BADET.

VIKTIG 2 !!!
DUSJ OG VASK KROPPEN GRUNDIG MED SÅPE UTEN BADETØY FØR ALL BADING!
Fjern eventuell snø ved utgangsdøren. Dette må gjøres fra utsiden, Spader ligger inne på hytta i 2 etg (toppen av skohyllene)

Fjern også snø rundt (spesielt baksiden der som lokkløfteren skal skyves bak) og på toppen av boblebadet før dere prøver å løfte av lokket. Sjekk at alt er ok før dere bader.
Løsne hempene og begge stroppene som sikrer lokket mot vind. Stoppene skal alltid være på når lokket på badet er lukket.


PUNKT 1
Lokket er todelt og lokket åpnes med en lokkløfter.
Se denne videoen for å se hvordan lokkløfteren fungerer https://youtu.be/edQMV1CNG1U

PUNKT 2
Skru på på lyset i badet. Dette gjøres på displayet. Sjekk temperaturen. Badet bør være ca 37 til 38 grader.

PUNKT 3
Ha i en teskje av flasken merket "Sjokklor" før dere begynner badet. Flasken står under vasken på kjøkkenet. Sett på bobler på displayet og vent ca 5-10 min før dere går oppi badet

PUNKT 4
Dusj og vask kroppen grundig med såpe uten badetøy før all bading!

PUNKT 5
Ikke bruk oljer eller andre duftkuler i badet. Del badingen opp i flere økter det å bade for lenge om gangen kan være skadelig. Hypotermi. Husk ha noe på hodet under badingen (lue etc), slik at ingen får en reaksjon når dere går ut av det varmebadet og ut i vinterkulden.

PUNKT 6
Bruk sunn fornuft. Ikke la barn bade alene uten konstant tilsyn. I henhold til leiebetingelsene er anvarlig leietaker anvarlig for sikkerheten til alle leietaker i leieperioden

PUNKT 7
Når dere er ferdig å bade, ha i en teskje med "sjokklor" kjør pumpen i 5-10 minutter. Skru av lyset og skru av bobler.

PUNKT 8
Legg på lokket med lokkløfteren og klikk på hempene. Sett på begge stroppene. Disse strammes ikke for hardt.

PUNKT 9
Husk tørk opp alt vann som ligger på laminatgulvet utenfor badene, når dere går inn og ut. Gulvet tåler ikke at det blir liggende vann.
Da er det bare å nyte uteboblebadet.

Skulle det være noe uklart - Ta kontakt

   

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • +47 484 47 870

Bruksanvisninger